zij-kant hoofddoekenstandpunt

hoofddoekenstandpunt_kleinNaar aanleiding van de  actualiteitsdiscussie over de hoofddoek werkte zij-kant hierover een standpunt uit.

Met dit standpunt wil zij-kant een serene bijdrage leveren aan het hoofddoekendebat en enkele dringende aanbevelingen formuleren.

Lees hier het volledige hoofddoekenstandpunt.

Standpunt:

zij-kant wil als progressieve vrouwenbeweging vanuit een socialistische visie werken aan de emancipatie en evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij.
Progressiviteit definiëren we als de zoektocht naar een rechtvaardige maatschappij voor iedereen, met de overtuiging van de maakbaarheid van die maatschappij.
Socialisme staat voor ons gelijk met solidariteit. Solidariteit bekomen we door de kloof wij/zij te verkleinen, dichter bij elkaar te komen, begrip en respect te tonen voor en hetzelfde begrip en respect te krijgen van de andere in onze gediversifieerde samenleving.

Een pluralistische samenleving is de veruiterlijking van een maatschappijmodel, waarbij ernaar gestreefd wordt rechten en plichten te garanderen voor elk individu. Het dragen van een hoofddoek is binnen de islam een individuele keuze van vroomheid.

Wij weigeren mee te stappen in de denkwijze dat een hoofddoek een bewust verzet is tegen het Belgische maatschappijmodel. Wij gaan er met onze kennis van de islam en door samenwerkingen met moslimvrouwen van uit dat de hoofddoek de intrinsieke waarde van de vrouw als mens en als burger niet ondermijnt.

zij-kant is er zich van bewust dat een zeer kleine groep vrouwen zich sluiert uit religieus-fanatieke overwegingen en betreurt dat deze groep het imago van “de” islam overschaduwt.
Enerzijds merken we dat de media niet actief genoeg op zoek gaat naar vertegenwoordigers van de modale islam en veelal de extreme stemmen aan het woord laat of in beeld brengt. Deze ongenuanceerde beeldvorming is mede verantwoordelijk voor misvattingen over “de” islam en haar zeer verscheiden gemeenschappen.
Wij erkennen anderzijds dat individuele gematigde moslims zich niet geroepen voelen om zich op te werpen als “woordvoerder van een hele gemeenschap”. Toch ijveren wij ervoor om meer moslims en moslima’s te horen, hetzij via de pers, hetzij via bestaande verenigingen. zij-kant vindt het niet meer dan normaal dat zij als sociaal-culturele beweging moslima's en vrouwen uit moslimgemeenschappen bereikt, hun vertrouwen wint en met hen in dialoog treedt.

De vrijheid van een individu wordt beperkt door de vrijheid van een ander, maar ook door reglementen en bepalingen die gelden binnen de Belgische instellingen. Eénieder die zich verbindt aan een Belgische instelling, zij het voor werk, onderwijs, sociale voorzieningen of andere, is aan de geldende reglementen gebonden. Religie blijft onderworpen aan het seculiere model van de Belgische staat. Toch maken lokale en regionale verschillen in onze overgereglementeerde samenleving het niet eenvoudig om een eenduidige visie te ontwaren.

Het Belgische onderwijssysteem, als voorbeeld van dergelijke instelling, staat internationaal gezien hoog aangeschreven,  maar faalt op het vlak van gelijke kansen en diversiteit.

Anderzijds mag het dragen van een hoofddoek niet verboden worden tenzij in welbepaalde gerechtvaardigde situaties omwille van groepsdruk, veiligheidsredenen en om redenen die absolute neutraliteit vereisen van degene die de functie uitoefent. Ingeval een verbod is voorafgaand sociaal overleg en sociale dialoog hoe dan ook een must. Daar waar sprake is van familiale of maatschappelijke dwang om de hoofddoek te dragen, zouden de Belgische hulpinstanties ook effectieve en efficiënte hulp moeten aanbieden opdat meisjes / vrouwen aan dergelijke situaties kunnen ‘ontsnappen’.

De lange emancipatiestrijdstrijd in ons land om te komen tot gelijk(waardi)e politieke en sociaal-economische rechten voor vrouwen en mannen, heeft ons tot belangrijke inzichten gebracht.

Er is een brede beweging nodig om vrouwen te overtuigen voor hun rechten op te komen en te genieten van de vrijheden die onze maatschappij aan vrouwen biedt. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden :
– Indien ook mannen geëmancipeerd worden en de emancipatie van de vrouwen nastreven.
– Indien vrouwen onbegrensd toegang (blijven) hebben tot alle niveaus en levenssferen, in het onderwijs, op het werk, in de publieke ruimte. Een scheiding der seksen of der gemeenschappen leidt niet tot een maximale kennis van “de andere”.
– En indien gewijzigde heterogeniteit van de samenleving erkend wordt binnen de vrouwenbeweging zelf.. De gezinscontext is overigens een zeer belangrijke motor voor het bewerkstelligen van emancipatie. Dit geldt eens te meer voor de moslimgemeenschappen aangezien zij sterk familiaal leven.

Op basis van het bovenstaande, formuleert zij-kant de volgende dringende aanbevelingen:

  • Een meer eenduidige houding tegenover vestimentaire codes in alle lokale, regionale en federale administraties, in onderwijsnetten, in officiële instellingen, is onontbeerlijk. Wij erkennen de autonomie en bevoegdheden van onze instellingen, maar er is duidelijk meer horizontaal overleg nodig. Wij denken meer bepaald aan gemeentelijke reglementen voor ambtenaren en personeel. Ook scholen in eenzelfde net zoudens een breed overleg moeten plegen bij maatschappelijk gevoelige standpunten.
  • De onderwijsinstellingen moeten werk maken van gelijke kansen en van diversiteit en moeten cultuurgebonden genderstereotype gedragspatronen, verwachtingen en vooroordelen doorbreken. Jonge schoolplichtigen moeten op hun beurt  het contract dat hun ouders met scholen aangaan respecteren.
  • De media moeten zichzelf bezinnen over de eenzijdige beeldvorming van “de” islam. Over maatschappelijke thema’s en conflictueuze tendenzen willen wij meer genuanceerd geïnformeerd worden. Telkens wanneer een zgn. “woordvoerder van een gemeenschap” aan het woord komt, dienen de media daar een neutrale stem uit die gemeenschap tegenover te plaatsen.
  • Individuele of georganiseerde moslims moeten meer het publieke debat aangaan over maatschappellijke tendenzen. België is rijk aan organisaties en vzw's die als antennes in de samenleving thema's op een hoger niveau kunnen tillen. Deze organisaties en vzw's moeten dringend gevoed worden door wederzijdse contacten met diverse gemeenschappen. Het is belangrijk te beseffen dat de beknotting van de vrijheid van moslimvrouwen averechtse tendensen in onze maatschappij teweeg brengt, die van het zwart/wit-principe, waar niemand beter van wordt. Hierdoor kunnen de basisrechten van àlle vrouwen geschaad worden, rechten waarvoor de vrouwenbeweging jarenlang gestreden heeft.

zij-kant blijft focussen op de innerlijke waarden van vrouwen en mannen. Door echte problemen aan te kaarten en een brugfunctie te zijn binnen onze gediversifieerde samenleving, zijn we ervan overtuigd dat onze maatschappij gemaakt wordt door zichzelf en elkaar respecterende burgers.

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.