Het zij-kant-teamzij-kant is een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in gender en gelijke kansen v/m. Als progressieve vrouwenbeweging voeren wij campagne en organiseren we laagdrempelige activiteiten om mensen te sensibiliseren en aan te zetten tot actie. Via ons interactieve educatief aanbod delen we informatie met een divers publiek. Op korte termijn wil zij-kant zo de emancipatie van vrouwen en mannen realiseren en komen tot een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij.

Wie is wie?

Vera Claes
Vera Claes

Vera Claes is als nationaal secretaris de kapitein van het schip.
Tel: 02/552 02 64 - GSM: 0477/65 54 63
vera.claes@zij-kant.be

Julie Van Garsse
Julie Van Garsse

Julie Van Garsse is als stafmedewerker de rechterhand bij communicatie, redactie en organisatie.
Tel: 02/552 02 65 – GSM: 0496/83 08 30
julie.vangarsse@zij-kant.be

Fabienne Bruyneel
Fabienne Bruyneel

Fabienne Bruyneel is de administratieve en logistieke rots in de branding.
Tel: 02/552 02 63
fabienne.bruyneel@zij-kant.be


Inga Verhaert
Inga Verhaert

Inga Verhaert, voorzitter zij-kant en gedeputeerde provincie Antwerpen.

Vicky Corbeels
Vicky Corbeels

Vicky Corbeels, ondervoorzitter zij-kant, islamologe en Wine Lady of the Year 2015.

zij-kant-logo

Download hier ons logo (109kB).

Historiek

1885

Oprichting Socialistische Propagandaclub voor vrouwen, onder impuls van o.m. de Gentse Emilie Claeys. In het programma staat o.m. het recht op arbeid van vrouwen, gelijk loon voor gelijk werk en de aanpak van de discriminatie van vrouwen op politiek en zedelijk gebied.

1893

Protest van de Socialistische Propagandaclub voor vrouwen over het meervoudig stemrecht; de oproep voor vrouwenstemrecht werd eerst overgenomen door BWP, maar later herzien.

1899

Eerste socialistische feministisch congres.

1901

Oprichting van de Nationale Federatie van Socialistische Vrouwen o.l.v. Isabelle Gatti De Gamond.

1919

Vlaams Socialistisch Vrouwencongres met volgende actiepunten: vrouwenstemrecht, opvoeding en vorming, strijd tegen de nieuwe huishuurwet, moederschapszorgen, kinderopvoeding, schoolvoeding…

1920

Gemeentelijk stemrecht voor vrouwen.

1922

Acties voor moederschapsverzekering, politieke en sociale rechten.  

1923

Organisatie van de eerste Vrouwenweek in de Arbeidershogeschool in Brussel.

1929

4e Congres der Socialistische Vrouwen : Het kan verheugend heten, dat de Socialistische vrouwenbeweging meer en meer de sociale actie aanneemt. Een van de congresbesluiten is dat er in België jaarlijks een Vrouwendag moet worden georganiseerd.  De economische gelijkheid van vrouwen wordt geëist.

1931

Oprichting Nationaal Vrouwensecretariaat o.l.v. Isabelle Blume. Uitgave van ‘de Catechismus van de vrouw’ (op 80.000 exemplaren), een handboek over de rechten en eisen voor juridische gelijkheid van de vrouw.

1932

Socialistische Vrouwen voor Vrede : anti-militaristische acties en medeorganisator van de internationale anti-oorlogsdag. Wanneer de burgeroorlog in Spanje uitbreekt, organiseert de socialistische vrouwenbeweging een grootscheepse hulpactie voor kinderen van de strijdende Spaanse arbeiders door opvang van de Spaanse kinderen bij Belgische socialistische pleeggezinnen, o.l.v. Sirene Blieck.

Jaren 30

Pleidooien voor een bewust moederschap, waarbij het gebruik van anticonceptiva angeprezen wordt als vorm van geboorteregeling. Acties voor verkorting van de arbeidsduur voor vrouwen, beroepsvorming voor meisjes en verlenging van de leerplicht tot 16 jaar, uitbreiding van alles wat het huishoudelijk werk kan verlichten (woningbouw, collectieve diensten, kinderkribbes, medewerking van mannen en jongens…).

1947

Heroprichting na WO2 van de Socialistische Vrouwen.

1948

Algemeen stemrecht voor vrouwen.

1954

Oprichting van de lokale Federatie van Socialistische Vrouwengroepen o.l.v. Amanda Foket in Gent en van het Vrouwenactiecomité in Antwerpen.

1971

Het Vrouwenoverlegcomité organiseert de eerste nationale Vrouwendag op 11 november

1973

Oprichting van de vzw-structuur Nationale Socialistische Vrouwenbeweging (SV), die regionaal erkend wordt door de Dienst voor Volksontwikkeling. Acties : kadervorming, studiedagen, dossiers, socio-cultureel vormingswerk, studie van de problemen van vrouw en kind.

1982

Leona Detiège wordt de nationale voorzitster van SV. SV profileert zich prominent rond abortus en acties voor werkgelegenheid en economische onafhankelijkheid van vrouwen.

1984

Uitbreiding van de regionale SV-groepen, oprichting van een kwartaaltijdschrift, eisen voor een betere politieke vertegenwoordiging, uitbouw van de vormingsactiviteiten.  

Vanaf 1 januari 1985

Erkenning op basis van het decreet van 3 maart 1978 als vormingsinstelling: uitbreiding van het aanbod aan vormingsactiviteiten, politieke weerbaarheidstrainingen, cursuspakket over de positie van vrouwen in het beleid, actiedag ‘Vrouwen hebben rechten’, mobilisatie grote anti-rakettenbetoging, acties tegen de intimidatie van het gerecht tegen mensen die opkomen voor abortus, nadrukkelijke eis tot wijziging abortuswetgeving.

Eind jaren 80

Mede-initiatiefnemer van de Stem Vrouw campagnes, een  grote verscheidenheid aan vormingsprogramma’s.

1989

Mei: Organisatie nationale actiedag ‘Abortus vrij, de vrouw beslist’. November: Goedkeuring abortuswetsvoorstel Lallement-Michielsens.

Jaren 90

Oprichting werkgroep bio-ethiek, acties voor wettelijke maatregelen om de politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen weg te werken leiden in 1994 tot de wet Tobback-Smet, actuele thema’s (o.m. individuele rechten in de sociale zekerheid, kinderopvang, de pensioenleeftijd van vrouwen, nachtarbeid, het statuut van de meewerkende echtgenoot),  uitbouw van de Socialistische Internationale Vrouwen. Organisatie van  een manifestatie in het kader van 8 maart, internationale vrouwendag.

1990

Organisatie van een raad ‘ Sociaal Actieplan’ met een sociaal eisenpakket, colloquium over kindermishandeling.

1995

Heroriëntering van vormingsinstelling naar dienstverlenende organisatie, afbouw van de vormingsactiviteiten, uitbouw acties, documentatiecentrum, brochures m.b.t. actuele thema’s, begeleiding andere organisaties m.b.t. vrouwenthema’s.

2000

Erkenning Diensten-decreet. In februari volgt Anne Van Lancker Leona Detiège op als voorzitter van SV.

November 2002

Heroriëntering en naamswijziging naar zij-kant, Sociaal Progressieve Vrouwenbeweging. Uitbouw van het vrouwennetwerk Fe-mail, ontwikkeling van de website en van de Fe-Mail-nieuwsbrief, gendertrainingen, scouting en mentoringprojecten voor vrouwen, samenwerking met andere vrouwenorganisaties (NVR, VOK, …).

Juni 2004

Erkenning als sociaal-culturele beweging, gespecialiseerd in het genderthema. Onze missie: ’zij-kant wil als sociaal-progressieve vrouwenbeweging vanuit een socialistische visie werken aan de emancipatie van vrouwen en mannen en aan een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij. zij-kant realiseert haar missie door informatie en sensibilisering, vorming en begeleiding en gerichte acties. Zij hanteert hiervoor sociaal-culturele methodieken. zij-kant wil dit bereiken met vrijwilligers, door samenwerkingsverbanden aan te gaan en netwerken uit te bouwen.’

September 2009

Inga Verhaert volgt Anne Van Lancker op als voorzitter van zij-kant. Vicky Corbeels wordt ondervoorzitter.

2011

zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging stapt een nieuwe beleidsperiode (2011-2015) in als sociaal-culturele beweging met een geactualiseerde missie: ‘zij-kant wil als progressieve vrouwenbeweging vanuit een socialistische visie werken aan de emancipatie en evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij. Wij realiseren onze missie door informatie en sensibilisatie, educatie en sociale actie, waarbij we ons richten op een ruim publiek.  Wij hanteren hiervoor sociaal-culturele methodieken. Wij willen dit bereiken met vrijwilligers, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, netwerken uit te bouwen en te wegen op het beleid.’