Internationale Vrouwendag

2020: NATIONALE BETOGING OP 8 MAART

8mars2020_2Op 8 maart, internationale dag van de rechten van de vrouw, sluit zij-kant zich samen met de andere Ladies in Red aan bij de nationale vrouwenbetoging in Brussel. Je herkent ons aan onze rode baretten!

Programma:

Download de flyer hier.

Bekijk het Facebook-event hier.

Andere marsen zijn er ook in AntwerpenGentLeuven


 

ANDERE EVENEMENTEN INTERNATIONALE VROUWENDAG


 

2019: NATIONALE VROUWENSTAKING OP 8 MAART

ALS VROUWEN STOPPEN, STOPT DE WERELD (1)

Op 8 maart, Internationale dag van de rechten van de vrouw, zal voor het eerst een echte Belgische vrouwenstaking plaatsvinden. Het doel: aantonen dat het (onbetaald) werk van vrouwen van levensbelang is en dat dit een gelijke verloning verdient. Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien. zij-kant voert mee actie en roept alle vrouwen op om mee te staken.

Internationale vrouwendag 

Op 8 maart is het Internationale vrouwendag. De dag waarop vrouwenrechten wereldwijd extra aandacht krijgen. Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste vrouwenstaking plaats. Vrouwen protesteerden tegen hun slechte arbeidsomstandigheden met de poëtische woorden: ‘’Wij willen brood en rozen’’.

Het deelstaatparlement van Berlijn heeft vorige week de Internationale vrouwendag op 8 maart goedgekeurd als een officiële feestdag. Zowel vrouwen als mannen die in de Duitse hoofdstad wonen, moeten dan niet gaan werken.

In ons land diende sp.a in 2010 een wetsvoorstel in om 8 maart ook tot een officiële feestdag te verklaren. Intussen is er nog steeds geen beslissing genomen over de zaak. zij-kant vraagt al jaren de erkenning van 8 maart als officiële feestdag. Op deze dag kunnen vrouwen én mannen actie ondernemen, een platform creëren en opkomen voor gelijke rechten en gelijke kansen voor alle vrouwen.

Waarom staken?

Vorig jaar legden honderdduizenden Spaanse vrouwen het werk neer uit protest tegen verschillende vrouwonvriendelijke maatregelen die de regering daar doorvoerde. Met succes- het hele land lag plat. Dit jaar willen wij in België hetzelfde doen.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in vele segmenten van de samenleving. Kijk maar naar de regering – deze bestaat nog steeds uit veel meer mannen dan vrouwen. Ook in de sport verdienen vrouwen een pak minder dan hun mannelijke collega’s. In België kan geen enkele voetbalster leven van haar sport. De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag de dag nog steeds 20 procent. Wanneer vrouwen met pensioen gaan, vergroot deze kloof naar 31 procent. Wereldwijd wordt 30 procent van de vrouwen ooit slachtoffer van partnergeweld. Staken voor gelijke rechten is vandaag de dag dus meer dan nodig.

Hoe kan je deelnemen?

Op 8 maart kan iedereen een manier vinden om te staken en te laten zien dat als vrouwen stoppen, de wereld stopt met draaien. Er staan verschillende betogingen op de agenda in Brussel en andere Belgische steden (meer info vind je hier).

Wie niet staakt, kan ook op een andere manier actie ondernemen. Zo kan je bijvoorbeeld een out-of-office instellen waarin je het bestaan van de loonkloof uitlegt of het huishoudelijk werk voor een dag neerleggen en de mannen de klus laten klaren.

Bij zij-kant stellen we onderstaande out of office in:

Bedankt voor uw e-mail. Vandaag is het internationale vrouwendag en kan ik je mail niet beantwoorden. Ik staak voor 20 procent. Waarom? De loonkloof bedraagt voor het vijfde jaar op rij 20 procent. Het laatste anderhalf uur van iedere dag werk ik dus gratis en voor niets. Als je vraag dringend is, kan je terecht bij John, Thijs of Inti. Zij worden wel de hele dag betaald.

Postkaarten

zij-kant wil op Internationale Vrouwendag duidelijk maken dat wanneer vrouwen stoppen, de wereld stopt met draaien. Dit doen we door postkaarten uit te delen aan het station van Antwerpen Berchem met daarop de zin ‘Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien’. Achteraan op de kaart staan de woorden ‘Zonder vrouwen…’. Pendelaars wordt gevraagd deze zin aan te vullen en de kaart op te sturen of af te geven aan hun favoriete vrouw.

Zie hier de voorkant en de achterkant van onze postkaart.

Download hier de facebookbanner en het social media beeld van ‘Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien’.

Download hier onze persuitnodiging.

Ladies in Red 

De Ladies in Red (zij-kant, FOS, VIVA SVV en ABVV) staken samen op 8 maart. Om dat aan alle voorbijgangers te tonen, hebben we een grote banner opgehangen met de woorden ‘Ladies in Red on strike’ aan het gebouw van de Algemene Centrale In Brussel (op de hoek van de Stevensstraat en de Hoogstraat).

Ziehier het statement van de Ladies in Red.

Download hier de facebookbanner en het social media beeld van de Ladies in Red on strike.

 


 

OFFICIËLE FEESTDAG

zij-kant wil van 8 maart een officiële feestdag maken! In 2010 dienden zij-kant-ambassadrices Maya Detiège en Meryame Kitir hiervoor een wetsvoorstel in. Lees het voorstel hier.


ONTSTAANSGESCHIEDENIS INTERNATIONALE VROUWENDAG

Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema, bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede.

De ontstaansgeschiedenis in vogelvlucht

1907 / Stuttgart
Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie in Stuttgart.

1908 / New York
Op 8 maart demonstreren duizenden textielarbeidsters in New York. Zij eisen betere werkomstandigheden, een 8-urige werkdag, vrouwenkiesrecht en afschaffing van kinderarbeid.

1910 / Kopenhagen
Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie vindt plaats in Kopenhagen. Er wordt beslist om ieder jaar een internationale vrouwendag te organiseren, maar er is nog geen vaste dag voor voorzien.

1911
Voor het eerst wordt de Internationale Vrouwendag in verschillende landen gevierd: in Duitsland onder impuls van Clara Zetkin, en ook in Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten.

1912 / Nederland
Internationale Vrouwendag wordt voor het eerst in Nederland gevierd op 12 mei.

1914
Duizenden demonstreren tegen de dreigende oorlog in Duitsland en tegen de arrestatie van Rosa Luxemburg.

1917 / Sint-Petersburg
Textielarbeidsters in Sint-Petersburg staken – voor het eerst op 8 maart – onder leiding van Alexandra Kollontai tegen slechte werkomstandigheden. Steeds meer vrouwen demonstreren en staken tegen de oorlog en het voedseltekort, tot er een algemene werkstaking is.

1921
Ter herinnering aan de gebeurtenissen in 1917 in St. Petersburg kiest het Internationale Vrouwensecretariaat van de Derde Communistische Internationale een vaste datum voor Internationale Vrouwendag: 8 maart.

1922
Internationale Vrouwendag wordt vanaf dit jaar op een vaste datum, namelijk 8 maart, gevierd. Aanvankelijk gebeurt dit alleen door socialistische en communistische vrouwen.

1978
De Verenigde Naties erkennen 8 maart als Internationale Vrouwendag.

Waarom 8 maart?

In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd. Aanvankelijk viel de Vrouwendag op verschillende data,  maar in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Er bestaan verschillende mogelijke verklaringen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.

Een gangbare westerse lezing is dat 8 maart terug te voeren is op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden. Maar het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. In volle Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk ook kunnen verwijzen naar de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in Sint-Petersburg.

De lange weg naar Internationale Vrouwendag…

De Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1907)

Bij de ‘Tweede Internationale’ (een internationale organisatie van socialistische arbeiders met als doel internationale solidariteit) in 1889 in Parijs was Clara Zetkin (1857-1933) aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse socialistische partij. Zij wees er voortdurend op dat socialisme zonder vrouwen niet zou kunnen bestaan en dat mannen samen met vrouwen voor vrouwenrechten moesten strijden. Ook in eigen land streed zij voor vrouwenrechten als onderdeel van de klassenstrijd. Omdat zij geen gehoor vond, nam zij het initiatief tot een socialistische vrouwenbeweging. Vele jaren was ze redactrice van het Duitse socialistische vrouwenblad ‘Die Gleichheit’. Ze vond dat vrouwen ook internationaal gezien meer invloed  moesten kunnen uitoefenen op de socialistische partijen. Door haar toedoen kwamen in 1906 in Mannheim socialistische vrouwen uit een groot aantal Europese landen bij elkaar om een internationale bijeenkomst voor te bereiden.

Zo werd in 1907 in Stuttgart de eerste internationale vrouwenconferentie gehouden, een dag voor de Tweede Internationale. Op deze eerste conferentie werd een resolutie aangenomen om de volgende dag bij de Tweede Internationale een motie in te dienen waarin de aangesloten partijen zich verplichtten zowel voor mannenkiesrecht als voor vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen.

De Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1910)

In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Omdat de socialistische partijen zich in de praktijk niet erg bleken in te zetten voor het vrouwenkiesrecht, werd gezocht naar een middel om meer vrouwen bij de strijd te betrekken. Op voorstel van Clara Zetkin werd afgesproken om ieder jaar een internationale vrouwendag  te houden met de bijhorende propaganda, demonstraties en vergaderingen. Op die dag zou onder andere voor het algemeen vrouwenkiesrecht gepleit worden. Het Internationale Vrouwensecretariaat zou de gekozen dag -aanvankelijk was er nog geen vaste datum – bekend maken aan de partijbesturen, die op hun beurt dan de vrouwendag  zouden uitroepen. En zo gebeurde.

Ten tijde van de 1ste wereldoorlog

In 1911 werd in een aantal landen de eerste Internationale Vrouwendag gevierd. Door het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog in 1914 viel de Tweede Internationale uiteen, maar de internationale vrouwenorganisatie bleef bestaan. Er vond in 1915 in Zwitserland zelfs een conferentie plaats van vrouwen uit de oorlogvoerende landen over het beëindigen van de oorlog. Ook ging de jaarlijkse vrouwendag door, die voornamelijk in het teken van de strijd voor de vrede stond.

Clara Zetkin vormde in 1916 samen met Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht de revolutionaire ‘Spartakusbund’, die na de revolutie in Rusland in 1917 overging in de Duitse communistische partij. Zij bleef de leiding houden van het Internationale Vrouwensecretariaat, dat zo onderdeel werd van de in 1919 opgerichte Derde Communistische Internationale.

Een vaste datum voor Internationale Vrouwendag

In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de vrouwendag. De keuze viel op 8 maart omwille van  de stakingen en demonstraties van vrouwen in Sint-Petersburg die uiteindelijk zouden uitmonden  in een algemene werkstaking. Naast Internationale Vrouwendag werd 8 maart hierdoor ook een officiële communistische feestdag, waarop de algemene werkstaking als eerste begin van de revolutie herdacht werd. De scheuring door de Russische Revolutie van 1917 tussen communisten en socialisten had tot gevolg dat in de Verenigde Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd voornamelijk in communistische kring werd gevierd.

Na de Russische revolutie was de internationale band en in het bijzonder de band met Clara Zetkin en de sociaal-democratische vrouwen verbroken. Toch organiseerden zij van 1920 tot 1924 een – nationale – vrouwendag. Daarna werd er weer een Internationale Vrouwendag gevierd, omdat ook de sociaal-democraten een internationale organisatie hadden opgezet, waarbij de vrouwen aangesloten waren. In het interbellum bleven de sociaal-democratische vrouwen Internationale Vrouwendag op een wisselende datum vieren.

Internationale Vrouwendag na de 2de Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog bleven alleen nog de communistische vrouwen op 8 maart Internationale Vrouwendag vieren. Het was pas dankzij de ‘tweede feministische golf’ in de Verenigde Staten en West-Europa dat de traditie van de viering op 8 maart van Internationale Vrouwendag  weer in ere werd hersteld, dit keer verwijzend naar de staking in 1908 in New York op 8 maart.

Sinds 1975, het Internationale Jaar van de vrouw, wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag weer wijd verspreid over de hele wereld gevierd en in 1978 werd 8 maart door de Verenigde Naties officieel erkend als Internationale Vrouwendag.

In België wordt er, in tegenstelling tot de Vlaamse Vrouwendag op 11 november,  niet in een bepaalde stad gevierd. De initiatieven zijn divers en vaak provinciaal of lokaal. Op 25 november 2010 hebben de sp.a-volksvertegenwoordigers Maya Detiège en Meryame Kitir een wetsvoorstel ingediend om van 8 maart een officiële feestdag te maken.

Meer lezen over de geschiedenis van 8 maart?